[Chuyển đến nội dung]

Vai trò của bạn trong hệ thống chất lượng

Với tư cách là người nhận dịch vụ hoặc thành viên gia đình, bạn có vai trò lên tiếng khi xác định chất lượng dịch vụ. Bạn có trách nhiệm nói với ai đó khi bạn không hài lòng với các dịch vụ và bạn có trách nhiệm xác định những kỳ vọng của bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ đó cho bạn hoặc thành viên gia đình của bạn. Nếu bạn cảm thấy các yêu cầu hoặc mối quan tâm của mình chưa được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Văn phòng khu vực hoặc liên hệ Dịch vụ cấu thành DBHDD.

Georgia Collaborative ASO cũng sẽ cần sự giúp đỡ của bạn trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ. Nếu bạn được chọn ngẫu nhiên để tham gia vào bất kỳ quy trình đánh giá nào, Đánh giá tập trung vào con người, Đánh giá nhà cung cấp nâng cao chất lượng hoặc Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chất lượng, một đại diện từ ASO hợp tác Georgia sẽ liên hệ với bạn để xem liệu bạn có muốn tham gia hay không. Việc này là tự nguyện và sẽ không ảnh hưởng đến việc quý vị nhận được các dịch vụ. Nếu bạn muốn tham gia, chúng tôi sẽ phỏng vấn bạn và bất kỳ (những) thành viên gia đình nào hoặc những người khác mà bạn muốn có mặt. Chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn về chất lượng của các dịch vụ mà bạn nhận được liên quan đến sáu (6) lĩnh vực chính của hệ thống dịch vụ: Sức khỏe, An toàn, Quyền, Lựa chọn, Cộng đồng và Thực tiễn Tập trung vào Con người. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để giúp cải thiện dịch vụ bằng cách cung cấp các đề xuất và ý tưởng nhằm hỗ trợ tốt hơn nhu cầu, ước mơ và mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp phản hồi của bạn với những người khác tham gia và đưa ra các đề xuất để cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ cho mọi người nhận dịch vụ ở bang Georgia.

 

 

viTiếng Việt