[Chuyển đến nội dung]

Khả năng lãnh đạo


Nhóm lãnh đạo hợp tác

Tập hợp nhiều thập kỷ chuyên môn và tài năng, đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về chính sách công, cung cấp dịch vụ lâm sàng, quản lý sức khỏe hành vi, chiến lược chương trình, phát triển sản phẩm và hoạt động.

ASO hợp tác Georgia

Jessica Foust, LPC
Giám đốc điều hành

Mark Bradshaw, MD
Giám đốc y tế

Karen Lee
Giám đốc tài chính

Ashley Tricquet, LPC, CRC, MAC
Giám đốc, Sức khỏe hành vi

Nicole Griep, MSW
Giám đốc, Quản lý chất lượng

Brian Erdoes
Giám đốc, Khuyết tật Phát triển Trí tuệ

Jenny DeLoach
Giám đốc, Quan hệ nhà cung cấp và Chứng chỉ mạng

Jennifer Djang-Riccio, LPC, LCMHC
Giám đốc, Công nghệ Thông tin

Jean Olshefsky, CPS, CARES
Giám đốc, Phục hồi và Vận động chính sách

Lena Gomes
Giám đốc, Quản lý tri thức và Báo cáo

Renee Jolissaint, LCSW
Quản lý, Dịch vụ tài khoản

Các đối tác hợp tác ASO của Georgia

Micheal Claeys
Giám đốc điều hành, Behavioral Health Link

Nancy Overs-Ikard, MBA
Giám đốc IDD/Chất lượng, Qlarant

El Equipo directivo de Collaborative

Uniendo décadas de Experiencia y talento, nuestro Equipo directivo está formado por profesionales cuya Experiencia và desde políticas públicas, entrega de servicios clínicos, Administrationración de salud behaviorual, estrategias de programas, desarrollo de productos y operaciones.

ASO hợp tác Georgia

Marge Ackerman
Giám đốc Ejecutivo Interino

Chris Carson, MD
Giám đốc Médico

Karen Lee
Giám đốc Financiero

Katie Cossette, LCSW
Funcionario de Cumplimiento

Nathan Butzen, PsyD
Giám đốc de Salud Ứng xử

Nicole Griep
Giám đốc de Gestión de Calidad

Jessica Willhite, LPC
Giám đốc de Relaciones con Proveedores

Derrick Kennedy, Tiến sĩ
Giám đốc de Tecnología de la Información

Jean Olshefsky, CPS, CARES
Giám đốc de Recuperación y Defensoría

Lena Gomes
Giám đốc de Gestión e Informe de Conocimientos

Các đối tác hợp tác ASO của Georgia

Wendy Farmer, LPC
Giám đốc Ejecutivo, GCAL

Marion Olivier
Giám đốc Quỹ Administrativo Delmarva

 

viTiếng Việt