[Chuyển đến nội dung]

Giáo dục đào tạo

Hội thảo trên web về đào tạo sắp tới | Thư viện đào tạo

Các khóa đào tạo liên quan đến BH

  • Sắp có

Các khóa đào tạo liên quan đến IDD  

  • Sắp có

Đào tạo ProviderConnect | Các khóa đào tạo về nhà cung cấp trước đây

  • Giới thiệu khóa đào tạo Hệ thống ProviderConnect- BH Providers – Tổ chức hàng tháng
  • Giới thiệu về ProviderConnect IDD Connects Systems Onboarding – Nhà cung cấp DD – Được tổ chức hàng tháng

Đào tạo nhà cung cấp hiện tại


Diễn đàn mặt đối mặt | Diễn đàn mặt đối mặt trong quá khứ

Diễn đàn đăng ký nhà cung cấp mới IDD - 02-03-2020 (PDF)

Diễn đàn đăng ký nhà cung cấp dịch vụ mới về sức khỏe hành vi - 12-11-2019 (PDF)


Tài nguyên


Tài nguyên và Hướng dẫn Người dùng

Hướng dẫn đăng ký PaySpan

Yêu cầu CANS / ANSA theo Dịch vụ

Hướng dẫn Tham khảo Chuyển tiếp Nhà cung cấp PASRR

Hướng dẫn Tham khảo Chuyển tiếp Hợp tác Georgia

Hướng dẫn sử dụng ProviderConnect


Video hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký PaySpan


Lưu trữ

Các tài liệu từ các hội thảo trên web được tổ chức trước đây và các diễn đàn mặt đối mặt, bao gồm các bản trình bày slide có sẵn và âm thanh được ghi lại, được lập chỉ mục trên trang lưu trữ.

viTiếng Việt