[Chuyển đến nội dung]

Sự kiện & Đào tạo

Quy tắc mới về Cài đặt dịch vụ HCBS và Dịch vụ lấy người làm trung tâm & Đào tạo hỗ trợ

Khóa đào tạo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các quy tắc CMS sửa đổi nhằm đảm bảo những người nhận được các dịch vụ miễn trừ có quyền tiếp cận đầy đủ các lợi ích của cuộc sống cộng đồng và các dịch vụ và hỗ trợ lấy con người làm trung tâm. Khóa đào tạo cũng cung cấp cho người tham gia thông tin để hiểu và đánh giá mức độ mà các dịch vụ tuân thủ với các quy tắc CMS.

Bài thuyết trình

Tài liệu phát tay


Đào tạo Tầm nhìn Có giá trị - 2014

Bài thuyết trình

Tài liệu phát tay


Quản lý Chất lượng Sức khỏe và An toàn cho Điều dưỡng và Người khuyết tật Phát triển Chuyên nghiệp

Bài thuyết trình

Tài liệu phát tay


Quản lý Chất lượng Thuốc và Giám sát Chăm sóc Sức khỏe

Tài liệu phát tay

Thuốc chống co giật

Thuốc chống trầm cảm

Thuốc chống loạn thần không điển hình

Enoxaparin

Chất ức chế bơm proton (PPI)

Thuốc kích thích và Thuốc liên quan

Các hình thức


Lão hóa với Khuyết tật

Bài thuyết trình

Tài liệu phát tay


https://namiga.org/namiwalks-georgia/

 

Capacitación sobre nuevas reglas para entornos de servicio y servicios y apoyos centrados en la persona de HCBS

Este adestramiento ratiociona un panorama general de las reglas revisadas de CMS que aseguran que las personas que Recogben servicios de exención tienen acceso tổng cộng một phúc lợi de los servicios y apoyos de vivienda comunitaria y centrados en la persona. El adestramiento también tương xứng với một người tham gia thua cuộc, Información para comprender y evaluar el alcance hasta donde los servicios concuerdan con las reglas de CMS.

Presentaciones

Folletos


Adestramiento de la visión valorada - 2014

Presentaciones

Folletos


Gerencia de calidad para la salud y seguridad de los profesionales de enfermería y discapacidades del desarrollo

Presentaciones

Folletos


Supervisión de Calidad sobre Administración de Medicamentos y Cuidado de la Salud

Folletos

Thuốc chống co giật

Antidepresivos

Antipsicóticos atípicos

Enoxaparina

Inhibidores de bomba de protones (PPI)

Người ước tính y tế

Formularios


Envejecer con vô hiệu hóa

Presentaciones

Folletos


viTiếng Việt