[پرش به محتوا]

رویدادها و آموزش

قوانین جدید برای تنظیمات سرویس HCBS و خدمات و آموزش پشتیبانی شخص محور

این آموزش نمای کلی از قوانین CMS تجدید نظر شده را تضمین می کند افرادی که خدمات معافیت دریافت می کنند دسترسی کامل به مزایای زندگی در جامعه و خدمات و پشتیبانی های فرد محور دارند. این آموزش همچنین به شرکت کنندگان اطلاعاتی برای درک و ارزیابی میزان انطباق خدمات با قوانین CMS ارائه داد.

ارائه ها

جزوات


Valued Vision Training - 2014

ارائه ها

جزوات


بهداشت و سلامت و مدیریت ایمنی برای پرستاران و معلولیت های رشد حرفه ای

ارائه ها

جزوات


مدیریت کیفیت دارو و نظارت بر بهداشت و درمان

جزوات

ضدتشنج

داروهای ضد افسردگی

داروهای ضد روان پریشی غیر معمولی

انوکساپارین

بازدارنده های پمپ پروتون (PPI)

داروهای محرک و مرتبط

تشکیل می دهد


پیری با معلولیت ها

ارائه ها

جزوات


https://namiga.org/namiwalks-georgia/

 

Capacitación sobre nuevas reglas para entornos de servicio y servicios y apoyos centrados en la persona de HCBS

Este adiestramiento proporciona un panorama general de las reglas revisadas de CMS que aseguran que las personas que reciben servicios de exención tienen acceso total a beneficiarse de los servicios y apoyos de vivienda comunitaria y centrados en la persona. El adiestramiento también proporciona a los participantes, información para comprender y evaluar el alcance hasta donde los servicios concuerdan con las reglas de CMS.

Presentaciones

Folletos


Adiestramiento de la visión valorada – 2014

Presentaciones

Folletos


Gerencia de calidad para la salud y seguridad de los profesionales de enfermería y discapacidades del desarrollo

Presentaciones

Folletos


Supervisión de Calidad sobre Administración de Medicamentos y Cuidado de la Salud

Folletos

Anticonvulsivos

Antidepresivos

Antipsicóticos atípicos

Enoxaparina

Inhibidores de bomba de protones (PPI)

Estimulantes y medicamentos relacionados

فرمول


Envejecer con discapacidades

Presentaciones

Folletos


fa_IRفارسی