[Chuyển đến nội dung]

Điều khoản và điều kiện

Carelon Behavioral Health, Inc. ("trang web Carelon Behavioral Health"), bao gồm tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có sẵn từ trang web hoặc được cung cấp như một phần của hoặc kết hợp với trang web Carelon Behavioral Health, cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Carelon Behavioral Health cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này cũng như mọi thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện do Carelon Behavioral Health thực hiện. Carelon Behavioral Health có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này, với các điều khoản mới có hiệu lực vào ngày đăng. Bạn nên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này mỗi khi bạn sử dụng trang web Carelon Behavioral Health vì chúng ràng buộc bạn. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐẶT Ở ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Không có lời khuyên về sức khỏe hành vi Thông tin và nội dung được cung cấp trên trang web Carelon Behavioral Health, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu giáo dục và phòng ngừa cũng như các hướng dẫn lâm sàng, về bản chất là chung chung và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nội dung được cung cấp trên trang web Carelon Behavioral Health không nên được coi là lời khuyên chăm sóc sức khỏe y tế, tâm thần, tâm lý hoặc hành vi. Luôn tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe y tế hoặc hành vi. Không có nội dung nào trên trang web Carelon Behavioral Health nhằm mục đích sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị y tế hoặc thay thế cho việc tư vấn với chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Đừng bao giờ bỏ qua lời khuyên về chăm sóc sức khỏe hành vi hoặc y tế hoặc trì hoãn việc tìm kiếm lời khuyên đó vì điều gì đó bạn đã đọc trên trang web Carelon Behavioral Health. Carelon Behavioral Health không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm, sản phẩm hoặc quy trình cụ thể nào có thể được đề cập trên trang web của Carelon Behavioral Health. Bất kỳ ý kiến nào được đưa ra trên trang Web là ý kiến của cá nhân tác giả, không phải của Carelon Behavioral Health. Mặc dù Carelon Behavioral Health thường xuyên cập nhật nội dung nhưng thông tin y tế lại thay đổi nhanh chóng. Do đó, một số thông tin có thể bị lỗi thời. Sử dụng cá nhân và phi thương mại Trang web Carelon Behavioral Health dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Là một điều kiện để bạn tiếp tục sử dụng trang Carelon Behavioral Health, bạn đảm bảo với Carelon Behavioral Health rằng bạn sẽ không sử dụng trang Carelon Behavioral Health cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Không có bảo đảm BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB SỨC KHOẺ HÀNH VI CARELON. TRANG WEB SỨC KHOẺ HÀNH VI CARELON ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRẠNG,” KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẢM BẢO SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, DANH HIỆU HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. CARELON BEHAVIORAL HEALTH KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB NÀY THỎA MÃN CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC SẢN PHẨM THUỐC KÊ. Carelon Behavioral Health cũng như nhân viên, đại lý, nhà cung cấp thông tin bên thứ ba, người bán, người cấp phép hoặc những người tương tự đều không đảm bảo rằng trang web Carelon Behavioral Health hoặc hoạt động của nó sẽ chính xác, đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Mặc dù Carelon Behavioral Health đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi, Carelon Behavioral Health không đảm bảo rằng trang web Carelon Behavioral Health miễn nhiễm với mọi hình thức tấn công của các bên thứ ba đang tìm cách xâm nhập vào hệ thống an ninh và bảo mật của chúng tôi. biện pháp riêng tư. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, sao lưu dữ liệu và bảo vệ khỏi phần mềm máy tính độc hại hoặc gây hại trên hệ thống máy tính của chính bạn. Nếu việc bạn sử dụng trang web Carelon Behavioral Health dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế tài sản, vật liệu, thiết bị hoặc dữ liệu, thì Carelon Behavioral Health không chịu trách nhiệm cho những chi phí đó. Bạn thừa nhận rằng, liên quan đến trang web Carelon Behavioral Health, thông tin sẽ được truyền qua tổng đài cục bộ, tổng đài liên mạng và đường trục chính của nhà cung cấp dịch vụ Internet và qua bộ định tuyến, chuyển mạch và các thiết bị khác do tổng đài cục bộ và đường dài sở hữu, duy trì và cung cấp dịch vụ. nhà cung cấp dịch vụ, tiện ích, nhà cung cấp dịch vụ Internet và những người khác, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền tài phán của Carelon Behavioral Health. Theo đó, Carelon Behavioral Health không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc liên quan đến sự chậm trễ, lỗi, gián đoạn, chặn hoặc hỏng bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc sử dụng trang web Carelon Behavioral Health. Không có đại lý hoặc đại diện nào có thẩm quyền tạo ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến trang web Carelon Behavioral Health thay mặt cho Carelon Behavioral Health. Carelon Behavioral Health bảo lưu quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ lúc nào bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của trang Web. Loại trừ trách nhiệm TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM SỰ SƠ SUẤT, SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO TRANG WEB SỨC KHỎE HÀNH VI CARELON HOẶC BẤT KỲ AI THAM GIA VÀO VIỆC TẠO, SẢN XUẤT, LƯU TRỮ HOẶC PHÂN PHỐI TRANG WEB SỨC KHỎE HÀNH VI CARELON CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI VÀ CHI PHÍ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ VÀ BẤT KỲ BẤT KỲ NÀO (BAO GỒM, KHÔNG CÓ) VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ, LỢI NHUẬN BỊ MẤT VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB SỨC KHOẺ HÀNH VI CARELON, SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB SỨC KHOẺ HÀNH VI CARELON, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB SỨC KHOẺ HÀNH VI CARELON, DÙ THIỆT HẠI ĐÓ CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, NGOẠI TỆ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁCH NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. Vì một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Sự bồi thường Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Carelon Behavioral Health, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của Carelon không bị tổn hại trước và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, kết quả từ, hoặc bị cáo buộc là kết quả từ việc bạn sử dụng trang Carelon Behavioral Health, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang Carelon Behavioral Health, theo cách vi phạm hoặc bị cho là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Carelon Behavioral Health sẽ thông báo ngay cho bạn về bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục nào như vậy và sẽ hợp tác hợp lý với bạn, bằng chi phí của bạn, để bảo vệ bạn trước bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục nào như vậy. Liên kết nổi bật Trang web Carelon Behavioral Health có thể chứa các siêu liên kết đến các trang Web được cung cấp bởi các bên khác ngoài Carelon Behavioral Health. Các siêu liên kết như vậy được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và thuận tiện. Carelon Behavioral Health không kiểm soát các trang Web khác như vậy và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, cũng như việc Carelon Behavioral Health đưa vào các siêu liên kết đến các trang Web đó ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu trên các trang Web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với nhà điều hành của chúng. Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng cho trang web Carelon Behavioral Health và bạn nên xem lại các điều khoản và điều kiện của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập thông qua một siêu liên kết từ trang web này. Trừ khi bị cấm theo các điều khoản của Thỏa thuận này, theo đây, bạn được phép tạo siêu liên kết đến nội dung của trang web Carelon Behavioral Health, với điều kiện là siêu liên kết mô tả chính xác nội dung khi nó xuất hiện trên trang web. Carelon Behavioral Health bảo lưu quyền thu hồi giấy phép này nói chung hoặc quyền sử dụng các liên kết cụ thể của bạn vào bất kỳ lúc nào và có thể phá vỡ bất kỳ siêu liên kết nào theo quyết định của mình. Trong mọi trường hợp, bạn không được “đóng khung” trang Carelon Behavioral Health hoặc bất kỳ nội dung nào của trang hoặc sao chép các phần của trang này sang máy chủ, ngoại trừ như một phần của bộ nhớ đệm các trang ngẫu nhiên của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Mỗi trang trong trang web Carelon Behavioral Health phải được hiển thị đầy đủ (bao gồm tất cả nhãn hiệu, thương hiệu, tài liệu quảng cáo và khuyến mại), không có bất kỳ khung, đường viền, lề, thiết kế, thương hiệu, nhãn hiệu, tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo đi kèm nào không được hiển thị ban đầu trên trang web. trang trong trang web. Bản quyền Ngoại trừ tài liệu thuộc phạm vi công cộng theo luật bản quyền của Hoa Kỳ, tất cả tài liệu có trên trang web Carelon Behavioral Health (bao gồm tất cả phần mềm, mã HTML, tiểu dụng Java, điều khiển Active X và mã khác) được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và nước ngoài. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, sửa đổi, viết lại, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ tài liệu nào có trên Carelon Behavioral Trang web sức khỏe mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu bản quyền. Không tài liệu nào có trên trang web của Carelon Behavioral Health có thể được thiết kế ngược, tháo rời, dịch ngược, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ máy tính nào, truyền lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào (điện tử, cơ học, sản xuất ảnh, ghi âm hoặc cách khác), được bán lại hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Carelon Behavioral Health. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các bản sao duy nhất của các tài liệu được hiển thị trên trang web Carelon Behavioral Health chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn, với điều kiện là mọi bản sao đều bao gồm bản quyền và các thông báo khác được hiển thị cùng với các tài liệu trên trang web Carelon Behavioral Health. Bạn không được phân phối những bản sao như vậy cho người khác, cho dù có tính phí hay không, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Carelon Behavioral Health hoặc chủ sở hữu bản quyền của tài liệu được sao chép. Các yêu cầu sao chép tài liệu trên trang web Carelon Behavioral Health để phân phối hoặc các mục đích khác phải được gửi tới Cố vấn Pháp lý tại info@carelon.com. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Tất cả nội dung của trang web Carelon Behavioral Health là Bản quyền © 2000-2001 Value Options®, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Nhãn hiệu Carelon Behavioral Health và carelonbehavioralhealth.com là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Carelon Behavioral Health và được bảo vệ bởi luật thương hiệu của tiểu bang và liên bang. Các nhãn hiệu khác xuất hiện trên trang web Carelon Behavioral Health với sự cho phép của chủ sở hữu tương ứng. Việc bạn sử dụng trái phép các nhãn hiệu xuất hiện trên trang web Carelon Behavioral Health có thể cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu, điều này có thể khiến bạn phải chịu các hình phạt dân sự đáng kể. Chấm dứt đặc quyền Carelon Behavioral Health bảo lưu quyền chấm dứt đặc quyền của bạn trong việc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web Carelon Behavioral Health nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này. Nếu Carelon Behavioral Health nhận được thông báo hoặc phát hiện ra rằng bạn đã đăng tài liệu vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bên khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bên khác, Carelon Behavioral Health có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web Carelon Behavioral Health, bao gồm tất cả các trang web của bạn. đặc quyền hoặc tài khoản mà bạn có thể đã thiết lập liên quan đến trang web Carelon Behavioral Health. Quyền hạn Trang web Carelon Behavioral Health được kiểm soát và điều hành bởi Carelon Behavioral Health từ văn phòng chính tại Khối thịnh vượng chung Virginia, Hoa Kỳ. Carelon Behavioral Health không tuyên bố rằng các tài liệu trên trang web Carelon Behavioral Health là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập trang web Carelon Behavioral Health từ các địa điểm khác là tự ý làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Trang web Carelon Behavioral Health không nhằm mục đích khiến Carelon Behavioral Health tuân theo luật pháp hoặc quyền tài phán của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc lãnh thổ nào ngoài Khối thịnh vượng chung Virginia và Hoa Kỳ. Sự sống còn Các quy định của Điều khoản và Điều kiện này có tên “Không có bảo đảm”, “Loại trừ trách nhiệm pháp lý”, “Bồi thường”, “Quyền hạn” và “Điều khoản chung” sẽ vẫn tồn tại sau khi thỏa thuận này chấm dứt. Các quy định chung Trừ khi được cung cấp trong một “Thông báo Pháp lý” cụ thể trên trang Web, các Điều khoản và Điều kiện này, cùng với Tuyên bố về Quyền riêng tư của Carelon Behavioral Health, cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và Carelon Behavioral Health đối với việc sử dụng Carelon Behavioral Health trang web, thay thế tất cả các thông tin liên lạc và/hoặc đề xuất trước đó hoặc đương thời. Các Điều khoản và Điều kiện này cũng có thể tách rời và trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì sự vô hiệu hoặc không thể thi hành đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Phiên bản in của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web Carelon Behavioral Health ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và lưu giữ ban đầu ở dạng in. hình thức. Thông báo Carelon Behavioral Health có thể gửi thông báo cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này bằng thư điện tử, thông báo chung được đăng trên trang web của Carelon Behavioral Health hoặc bằng văn bản gửi qua đường bưu điện hạng nhất của Hoa Kỳ đến địa chỉ của bạn được ghi trong tài khoản của Carelon Behavioral Health thông tin. Bạn có thể gửi thông báo cho Carelon Behavioral Health bất cứ lúc nào qua thư điện tử đến Carelon Behavioral Health hoặc bằng thư được gửi bằng bưu phí hạng nhất được chuẩn bị trước của Hoa Kỳ hoặc chuyển phát nhanh qua đêm đến địa chỉ sau:

Carelon Behavioral Health 22001 Loudoun County Parkway E1-2-200 Ashburn, VA 20147

Sửa đổi: tháng 7 năm 2012

viTiếng Việt