[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

Carelon Behavioral Health, Inc. (“ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ”), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ. Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Carelon Behavioral Health ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ। Carelon Behavioral Health ਇਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ Carelon ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। Carelon ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੈਸਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Carelon ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ Carelon ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ Carelon Behavioral Health ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਕੈਰੇਲਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ। ਕੈਰੇਲਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਵਪਾਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ Carelon Behavioral Health ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, Carelon Behavioral Health ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Carelon Behavioral Health ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇੰਟਰਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਕਬੋਨ ਕੈਰੀਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰਾਂ, ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਰੀਅਰ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਅਸਫਲਤਾ, ਰੁਕਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੋਲ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ (ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ) ਕੈਰੇਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ, ਯੂਐਸਏਲਟੋਨਲ ਹੈਲਬੈਲਿਏਨਿਟੀ, ਸਿਹਤਯਾਲਨ ਸਿਹਤਯਾਨ ਕੈਰੇਲਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਟਾਰਟ, ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਰਿਣਾਮੀ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ, ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਫੀਚਰਡ ਲਿੰਕ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ "ਫ੍ਰੇਮ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ), ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ, ਬਾਰਡਰ, ਹਾਸ਼ੀਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਨਾ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, HTML ਕੋਡ, ਜਾਵਾ ਐਪਲਿਟਸ, ਐਕਟਿਵ X ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੋਧ, ਮੁੜ-ਲਿਖਤ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ। ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰਸ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ, ਡਿਸਸੈਂਬਲਡ, ਡੀਕੰਪਾਈਲਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, ਰੀਟ੍ਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਫੋਟੋ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ), ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ information@carelon.com. ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2000-2001 ਮੁੱਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।®, Inc. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ Carelon Behavioral Health ਅਤੇ carelonbehavioralhealth.com, Carelon Behavioral Health ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ Carelon ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ Carelon Behavioral Health ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Carelon Behavioral Health Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Carelon Behavioral Health ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ Carelon Behavioral Health ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ," "ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ," "ਮੁਆਵਜ਼ਾ," "ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ" ਅਤੇ "ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ" ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ. ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ. ਨੋਟਿਸ Carelon Behavioral Health ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਰੇਲਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਮ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ US ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਲੋਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੂਐਸ ਮੇਲ ਜਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕੈਰਲੋਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ 22001 ਲੌਡੌਨ ਕਾਉਂਟੀ ਪਾਰਕਵੇ E1-2-200 ਐਸ਼ਬਰਨ, VA 20147

ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ: ਜੁਲਾਈ 2012

pa_INਪੰਜਾਬੀ