[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ, ਇੰਕ. ("ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ"), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.

ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ.

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੈਸਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, "ਜਿਵੇਂ ਹੈ," ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਰਟੈੱਲ ਟੂਰ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਕੋਈ ਵੈਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਾਂ' ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਨਾ ਹੀ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਪਾਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਪਾਅ. ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਪਿ softwareਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਪਤੀ, ਸਮਗਰੀ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਇੰਟਰਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਕਬੋਨ ਕੈਰੀਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਰਾouਟਰਾਂ, ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਕੈਰੀਅਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਰੀ, ਅਸਫਲਤਾ, ਰੁਕਾਵਟ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੋਲ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ, ਬੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਕਲਪ ਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੈਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵੰਡਣ ਦ ਬੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਕਲਪ SITE ਜਵਾਬਦੇਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ consequential ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕੁਝ (ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁੰਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ) ਬੀਚਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਲਪ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ. ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਟੌਰਟ, ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ orਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ.

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਇਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ.

ਫੀਚਰਡ ਲਿੰਕ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰੇ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ "ਫਰੇਮ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੈਚਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਰ ਪੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਬਾਰਡਰ, ਮਾਰਜਿਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ (ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ) ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਨਾ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ (ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, HTML ਕੋਡ, ਜਾਵਾ ਐਪਲੈਟਸ, ਐਕਟਿਵ ਐਕਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਡ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਨਕਲ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੋਧ, ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ, ਵਿਤਰਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਰਿਵਰਸ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਸਸੈਮਬਲ, ਡੀਕੰਪਾਇਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿ languageਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਫੋਟੋਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ), ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ. ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ. ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. information@beaconhealthoptions.com. ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2000-2001 ਮੁੱਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ®, Inc. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਡਾਟ ਕਾਮ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ' ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ," "ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ," "ਮੁਆਵਜ਼ਾ," "ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ" ਅਤੇ "ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ" ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ.

ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ" ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ. ਫਾਰਮ.

ਨੋਟਿਸ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੇਲ, ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ' ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯੂਐਸ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਐਸ ਮੇਲ ਜਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ 12369 ਸਨਰਾਈਜ਼ ਵੈਲੀ ਡਰਾਈਵ ਸੂਟ ਸੀ ਰੈਸਟਨ, ਵੀਏ 20190

ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ: ਜੁਲਾਈ 2012

pa_INਪੰਜਾਬੀ