[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

  • Informes de utilización en todo el estado para el año ਵਿੱਤੀ 2017 - ó ਪ੍ਰੈਕਸੀਮੇਮੈਂਟ!
  • Informes de utilización en todo el estado para el año ਵਿੱਤੀ 2016 - ó ਪ੍ਰੈਕਸੀਮੇਮੈਂਟ!

pa_INਪੰਜਾਬੀ