[Doorgaan naar artikel]

algemene voorwaarden

Carelon Behavioral Health, Inc. (de "Carelon Behavioral Health-site"), inclusief alle informatie, software, producten en diensten die beschikbaar zijn op de site of worden aangeboden als onderdeel van of in combinatie met de Carelon Behavioral Health-site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld. Als u de Carelon Behavioral Health-site blijft gebruiken, gaat u akkoord met al deze Algemene voorwaarden en alle wijzigingen in de Algemene voorwaarden die door Carelon Behavioral Health zijn aangebracht. Carelon Behavioral Health kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien door dit bericht bij te werken, waarbij de nieuwe voorwaarden van kracht worden op de datum van plaatsing. U dient deze algemene voorwaarden elke keer dat u de website van Carelon Behavioural Health gebruikt door te nemen, omdat ze bindend voor u zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE HIER ZIJN UITEENGEZET, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Geen gedrags-gezondheidsadvies De informatie en inhoud op de Carelon Behavioral Health-site, inclusief maar niet beperkt tot preventie- en voorlichtingsmateriaal en klinische richtlijnen, is algemeen van aard en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De inhoud op de Carelon Behavioral Health-site mag niet worden behandeld als medisch, psychiatrisch, psychologisch of gedragsmatig gezondheidsadvies. Vraag altijd het advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische of gedragsmatige gezondheidstoestand. Niets op de website van Carelon Behavioural Health is bedoeld om te worden gebruikt voor medische diagnose of behandeling of als vervanging voor overleg met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Negeer nooit medische of gedragsgerelateerde gezondheidsadviezen en stel het zoeken nooit uit vanwege iets dat u hebt gelezen op de Carelon Behavioral Health-site. Carelon Behavioral Health beveelt geen specifieke tests, producten of procedures aan die vermeld kunnen worden op de Carelon Behavioral Health-site. Alle meningen die op de website worden geuit, zijn de meningen van de individuele auteurs, niet die van Carelon Behavioral Health. Hoewel Carelon Behavioral Health de inhoud regelmatig bijwerkt, verandert medische informatie snel. Daarom is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd is. Persoonlijk en niet-commercieel gebruik De Carelon Behavioral Health-site is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor uw voortgezet gebruik van de Carelon Behavioral Health-site, garandeert u Carelon Behavioral Health dat u de Carelon Behavioral Health-site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene voorwaarden. Geen garanties GEBRUIK DE CARELON BEHAVIORAL HEALTH SITE OP EIGEN RISICO. DE CARELON BEHAVIORAL HEALTH SITE WORDT AAN U GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. CARELON BEHAVIORAL HEALTH GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INHOUD OP DEZE WEBSITE VOLDOET AAN DE OVERHEIDSREGELS INZAKE MEDICIJNPRODUCTEN OP VOORSCHRIFT. Noch Carelon Behavioral Health, noch haar werknemers, agenten, externe informatieverstrekkers, handelaren, licentiegevers en dergelijke garanderen dat de Carelon Behavioral Health-site of de werking ervan nauwkeurig, betrouwbaar, ononderbroken of foutloos zal zijn. Hoewel Carelon Behavioral Health maatregelen heeft geïmplementeerd om de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen, garandeert Carelon Behavioral Health niet dat de Carelon Behavioral Health-site immuun is voor alle vormen van aanvallen door derden die onze beveiliging willen binnendringen en privacy maatregelen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, het maken van back-ups van gegevens en bescherming tegen schadelijke of schadelijke computersoftware op uw eigen computersystemen. Als uw gebruik van de Carelon Behavioral Health-site resulteert in de noodzaak van onderhoud of vervanging van eigendommen, materiaal, apparatuur of gegevens, is Carelon Behavioral Health niet verantwoordelijk voor die kosten. U erkent dat, in verband met de Carelon Behavioral Health-site, informatie zal worden verzonden via lokale uitwisselings-, interuitwisselings- en internet-backbone-carrierlijnen en via routers, schakelaars en andere apparaten die eigendom zijn van, worden onderhouden door en worden onderhouden door externe lokale uitwisselings- en langeafstandsnetwerken. carriers, nutsbedrijven, internetserviceproviders en anderen, die allemaal buiten de controle en jurisdictie van Carelon Behavioral Health vallen. Dienovereenkomstig aanvaardt Carelon Behavioral Health geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, mislukking, onderbreking, onderschepping of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van de Carelon Behavioral Health-site. Geen enkele agent of vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om namens Carelon Behavioral Health enige garantie te creëren met betrekking tot de Carelon Behavioral Health-site. Carelon Behavioural Health behoudt zich het recht voor om op elk moment enig aspect of kenmerk van de website te wijzigen of stop te zetten. Uitsluiting van aansprakelijkheid ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER NALATIGHEID, ZAL CARELON BEHAVIORAL HEALTH OF IEMAND ANDERS DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN, OPSLAAN OF VERSPREIDEN VAN DE CARELON BEHAVIORAL HEALTH-SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE EN KOSTEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT) , GEZONDHEIDSPROBLEMEN, WINSTDERVING EN SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN DE CARELON BEHAVIORAL HEALTH SITE, VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE CARELON BEHAVIORAL HEALTH SITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN VIA DE CARELON BEHAVIORAL HEALTH SITE, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Omdat sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. vrijwaring U stemt ermee in om Carelon Behavioral Health, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeit uit, of vermoedelijk het gevolg is van, uw gebruik van de Carelon Behavioral Health-site, of enige inhoud, product of dienst die wordt aangeboden via de Carelon Behavioral Health-site, op een manier die in strijd is met deze Algemene voorwaarden of wordt beweerd deze te schenden. Carelon Behavioral Health zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zal redelijkerwijs met u samenwerken, op uw kosten, bij uw verdediging van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure. Aanbevolen link De site van Carelon Behavioural Health kan hyperlinks bevatten naar websites die worden aangeboden door andere partijen dan Carelon Behavioural Health. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend ter referentie en voor uw gemak verstrekt. Carelon Behavioral Health heeft geen controle over dergelijke andere websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, noch impliceert het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites door Carelon Behavioral Health enige goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met hun exploitanten. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Carelon Behavioral Health-site en u dient de algemene voorwaarden te lezen van elke site die u bezoekt via een hyperlink vanaf deze site. Tenzij anders verboden onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, krijgt u hierbij toestemming om hyperlinks naar de inhoud van de Carelon Behavioral Health-site te maken, op voorwaarde dat de hyperlink de inhoud nauwkeurig beschrijft zoals deze op de site verschijnt. Carelon Behavioural Health behoudt zich het recht voor om deze licentie in het algemeen in te trekken, of uw recht om specifieke links te gebruiken, op elk moment, en kan elke hyperlink naar eigen goeddunken verbreken. Onder geen enkele omstandigheid mag u de Carelon Behavioral Health-site of enige inhoud ervan "framen" of delen van deze site kopiëren naar een server, behalve als onderdeel van het incidenteel cachen van pagina's door een internetserviceprovider. Elke pagina op de Carelon Behavioural Health-site moet volledig worden weergegeven (inclusief alle handelsmerken, branding, advertenties en promotiemateriaal), zonder bijbehorend kader, rand, marge, ontwerp, branding, handelsmerk, advertenties of promotiemateriaal dat oorspronkelijk niet op de website werd weergegeven. pagina binnen de site. auteursrechten Met uitzondering van materiaal in het publieke domein onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, wordt al het materiaal op de Carelon Behavioral Health-site (inclusief alle software, HTML-code, Java-applets, Active X-besturingselementen en andere code) beschermd door Amerikaanse en buitenlandse auteursrechtwetten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag u geen materiaal kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, wijzigen, herschrijven, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen op de Gedragscode van Carelon. Health-site zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Niets van het materiaal op de Carelon Behavioral Health-site mag via reverse-engineering, gedemonteerd, gedecompileerd, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem, vertaald in een taal of computertaal, opnieuw verzonden worden in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotoreproductie, opname of anderszins), doorverkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carelon Behavioral Health. U mag echter alleen voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik enkele kopieën maken van materialen die op de Carelon Behavioral Health-site worden weergegeven, op voorwaarde dat alle kopieën het auteursrecht en andere kennisgevingen bevatten die worden weergegeven met de materialen op de Carelon Behavioral Health-site. U mag dergelijke kopieën niet onder anderen verspreiden, al dan niet tegen betaling of andere overweging, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carelon Behavioral Health of de auteursrechthebbende van het gekopieerde materiaal. Verzoeken om materiaal op de Carelon Behavioral Health-site te reproduceren voor distributie of andere doeleinden dienen ter attentie van Legal Counsel te worden gestuurd via informatie@carelon.com. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Alle inhoud van de Carelon Behavioural Health-website valt onder Copyright © 2000-2001 Value Options®, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken Carelon Behavioral Health en carelonbehavioralhealth.com zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Carelon Behavioral Health en worden beschermd door nationale en federale handelsmerkwetten. Andere handelsmerken verschijnen op de Carelon Behavioral Health-site met toestemming van hun respectieve eigenaars. Uw ongeoorloofd gebruik van handelsmerken die op de Carelon Behavioral Health-site verschijnen, kan een handelsmerkschending vormen, waarvoor u aanzienlijke civielrechtelijke boetes kunt krijgen. Beëindiging van privileges Carelon Behavioural Health behoudt zich het recht voor om uw voorrecht van het gebruik van de gehele of een deel van de Carelon Behavioural Health-site te beëindigen als u een van deze Algemene voorwaarden schendt. Als Carelon Behavioral Health bericht ontvangt of op een andere manier ontdekt dat u materiaal hebt gepost dat inbreuk maakt op de auteursrechten of handelsmerkrechten van een andere partij of de rechten op privacy of publiciteit van een andere partij schendt, kan Carelon Behavioral Health uw toegang tot de Carelon Behavioral Health-site beëindigen, inclusief al uw privileges of accounts die u mogelijk hebt aangemaakt in verband met de Carelon Behavioral Health-site. Jurisdictie De site van Carelon Behavioral Health wordt gecontroleerd en geëxploiteerd door Carelon Behavioral Health vanuit het hoofdkantoor in het Gemenebest van Virginia, Verenigde Staten van Amerika. Carelon Behavioral Health garandeert niet dat materialen op de Carelon Behavioral Health-site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Carelon Behavioral Health-site vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De Carelon Behavioral Health-site is niet bedoeld om Carelon Behavioral Health te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een andere staat, land of gebied dan het Gemenebest van Virginia en de Verenigde Staten van Amerika. Overleving De bepalingen van deze Algemene voorwaarden getiteld "Geen garanties", "Uitsluiting van aansprakelijkheid", "Schadeloosstelling", "Jurisdictie" en "Algemene bepalingen" blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Algemene bepalingen Behalve zoals bepaald in een bepaalde "juridische kennisgeving" op de website, vormen deze algemene voorwaarden, samen met de Carelon Behavioral Health-privacyverklaring, de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Carelon Behavioral Health met betrekking tot het gebruik van de Carelon Behavioral Health site, vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en/of voorstellen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook scheidbaar, en in het geval dat een bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantasten. Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met het gebruik van de Carelon Behavioral Health-site in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. formulier. Mededelingen Carelon Behavioural Health kan u op grond van deze Algemene voorwaarden op de hoogte stellen door middel van elektronische post, een algemeen bericht op de Carelon Behavioral Health-site of door middel van een schriftelijke mededeling die per eersteklas post in de VS wordt afgeleverd op uw adres dat is geregistreerd in de account van Carelon Behavioral Health. informatie. U kunt Carelon Behavioural Health te allen tijde op de hoogte stellen via elektronische post aan Carelon Behavioural Health of per brief afgeleverd per eersteklas gefrankeerde Amerikaanse post of koerierdienst op het volgende adres:

Carelon Gedragsgezondheid 22001 Loudoun County Parkway E1-2-200 Ashburn, VA 20147

Herzien: juli 2012

nl_NLNederlands