[Chuyển đến nội dung]

ProviderConnect

Đăng nhập hoặc đăng ký với ProviderConnect, một công cụ trực tuyến cho phép bạn gửi và kiểm tra trạng thái yêu cầu, kiểm tra tính đủ điều kiện của thành viên, cập nhật hồ sơ nhà cung cấp của bạn, yêu cầu ủy quyền cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, v.v. ProviderConnect rất dễ sử dụng, bảo mật và hoạt động 24/7.
Inicie sesión o regístrese en ProviderConnect, una herramienta en línea que le permite presentar y Verificar estados de reclamos, verifyficar la elegibilidad de un afiliado, realizar su perfil de Proveedor, solicitar autorizaciones para pacientes internados y ambulatorios. Nhà cung cấpConnect es fácil de usar, es seguro y está disponible las 24/7 horas del día, los 7 días de la semana.
viTiếng Việt