[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ DBHDD ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ.

ਜਾਰਜੀਆ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ASO ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ASO ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਛੇ (6) ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ: ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕਲਪ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 

pa_INਪੰਜਾਬੀ