[Lumaktaw sa nilalaman]

Ang Iyong Tungkulin sa Sistema ng Kalidad

Bilang isang taong tumatanggap ng mga serbisyo o miyembro ng pamilya, tungkulin mong magsalita pagdating sa pagtukoy ng mga de-kalidad na serbisyo. Mayroon kang responsibilidad na sabihin sa isang tao kapag hindi ka nasisiyahan sa mga serbisyo at responsibilidad mong tukuyin kung ano ang iyong mga inaasahan mula sa mga provider na nagbibigay ng mga serbisyong iyon sa iyo o sa iyong miyembro ng pamilya. Kung sa tingin mo ay hindi natugunan ang iyong mga kahilingan o alalahanin ayon sa iyong kasiyahan, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong Tanggapang Panrehiyon o makipag-ugnayan DBHDD Constituent Services.

Kakailanganin din ng Georgia Collaborative ASO ang iyong tulong sa pagsusuri sa kalidad ng mga serbisyo. Kung sapalarang pinili kang lumahok sa alinman sa mga proseso ng pagrepaso, Pagsusuri na Nakasentro sa Tao, Pagsusuri ng Tagapagbigay ng Pagpapahusay ng Kalidad o Konsultasyon sa Tulong sa Teknikal na Kalidad, makikipag-ugnayan sa iyo ang isang kinatawan mula sa Georgia Collaborative ASO upang makita kung gusto mong lumahok. Ito ay boluntaryo at hindi makakaapekto sa iyong mga serbisyo na natatanggap. Kung gusto mong lumahok, kapanayamin ka namin at ang sinumang (mga) miyembro ng pamilya o iba pa na gusto mong dumalo. Makikipag-usap kami sa iyo tungkol sa kalidad ng mga serbisyong natatanggap mo tungkol sa anim (6) na pangunahing bahagi ng sistema ng serbisyo: Kalusugan, Kaligtasan, Mga Karapatan, Pagpili, Mga Kasanayang Nakasentro sa Komunidad at Tao. Gagamitin namin ang iyong feedback para makatulong na mapabuti ang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga rekomendasyon at ideya para mas masuportahan ang iyong mga pangangailangan, pangarap at layunin sa buhay. Isasama rin namin ang iyong feedback sa iba pang lumalahok at magbibigay ng mga rekomendasyon para mapabuti ang sistema ng paghahatid ng serbisyo para sa lahat ng tumatanggap ng mga serbisyo sa estado ng Georgia.

 

 

tlTagalog