[Chuyển đến nội dung]

Chất lượng

Vai trò của bạn trong hệ thống chất lượng

Với tư cách là một người (hoặc thành viên gia đình / người giám hộ của một cá nhân) nhận các dịch vụ, bạn có trách nhiệm lên tiếng khi xác định các dịch vụ chất lượng. Bạn không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm nói với ai đó khi bạn không hài lòng với dịch vụ. Bạn cũng có quyền và trách nhiệm xác định những mong đợi của bạn từ những nhà cung cấp cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thành viên gia đình bạn. Nếu bạn cảm thấy yêu cầu hoặc mối quan tâm của mình chưa được giải quyết thỏa mãn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng khu vực hoặc liên hệ với DBHDD Dịch vụ cấu thành.

Georgia Collaborative ASO cũng sẽ cần sự giúp đỡ của bạn trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ. Nếu bạn muốn tham gia cuộc khảo sát về các dịch vụ bạn nhận được, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Việc tham gia là tự nguyện và sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ bạn nhận được.

Vai trò của Hội đồng Cải tiến Chất lượng (QI) là xem xét và phân tích dữ liệu để phát triển các mục tiêu cải tiến dịch vụ và theo dõi tiến độ. Các nguồn dữ liệu sẽ có sẵn cho Hội đồng QI bao gồm dữ liệu do Delmarva thu thập, chẳng hạn như Các cuộc khảo sát về Chỉ số cốt lõi quốc gia (NCI) (để xem kết quả của Georgia trên NCI), Đánh giá lấy con người làm trung tâm (PCR), Đánh giá của nhà cung cấp nâng cao chất lượng (QEPR) và các bộ dữ liệu khác. Các nguồn dữ liệu sẽ được cung cấp cho Hội đồng QI bao gồm dữ liệu do Delmarva thu thập, chẳng hạn như các cuộc khảo sát về Chỉ số cốt lõi quốc gia (NCI), Đánh giá tập trung vào con người (PCR), Đánh giá của nhà cung cấp nâng cao chất lượng (QEPR) và các bộ dữ liệu khác. Do các vị trí duy nhất của họ trong hệ thống, các thành viên của Hội đồng QI có thể xác định các lỗ hổng và vấn đề với các dịch vụ hiện có và quan trọng nhất, sau đó sẽ sử dụng dữ liệu này và những gì nó xác định, để thực hiện các thay đổi hệ thống ở cấp địa phương, khu vực và tiểu bang. Điều rất quan trọng là các Hội đồng QI hiểu rằng họ sẽ không được coi là hội đồng cố vấn chỉ đưa ra các đề xuất thay đổi. Hội đồng QI sẽ là một đối tác tích cực trong những thay đổi trong tương lai đối với các dịch vụ được cung cấp thông qua Bộ Sức khỏe Hành vi và Khuyết tật Phát triển. Các Hội đồng QI sẽ là đối tác với các văn phòng khu vực và tiểu bang để thực hiện thay đổi đó.

Đại diện từ tất cả các khu vực trên toàn tiểu bang là cần thiết để có được quan điểm thích hợp về tất cả các vấn đề có thể cần được giải quyết. Do đó, sẽ có một Hội đồng QI trên toàn tiểu bang và sáu Hội đồng QI khu vực, cho phép tất cả các khu vực của tiểu bang được đại diện như nhau. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hội đồng khu vực của mình, vui lòng liên hệ với Tổ chức Delmarva tại georgia@dfmc.org hoặc liên hệ với Văn phòng khu vực của bạn.

 

 

viTiếng Việt