[Chuyển đến nội dung]

Hội đồng Tiểu bang Cải thiện Chất lượng

Bản trình bày Kế hoạch Dự án của Hội đồng Cải tiến Chất lượng


Biên bản họp hàng quý toàn tiểu bang

Dựa trên dữ liệu được thu thập như một phần của Hệ thống quản lý chất lượng Georgia hoặc các nguồn dữ liệu khác của tiểu bang, mỗi Hội đồng cải tiến chất lượng sẽ phát triển các dự án giải quyết chất lượng của hệ thống dịch vụ trong Khu vực của họ hoặc trên toàn tiểu bang. Dưới đây là các bài thuyết trình mà mỗi Hội đồng đã phát triển và trình bày tại các cuộc họp thường niên của Hội đồng Cải thiện Chất lượng toàn tiểu bang.

Mỗi Hội đồng tiếp tục nỗ lực tìm cách cải thiện dịch vụ và phát triển các dự án để giải quyết các vấn đề và mối quan ngại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin về Hội đồng Cải thiện Chất lượng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1-866-755-3506 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ georgia@dfmc.org.

Lưu ý: Các tệp sau đây là tệp PDF trừ khi có ghi chú khác.

 

 

viTiếng Việt