[Chuyển đến nội dung]

Tài nguyên của Nhà cung cấp PASRR

Thông tin liên hệ PASRR


  • Yêu cầu cho PASRR Cấp 1:
    Hoàn thành thông qua Alliant/GMCF tại đây: https://www.gmcf.org/AlliantWeb/Default.aspx
  • Hồ sơ Y tế hỗ trợ cho các yêu cầu Cấp độ 2 có thể được gửi bằng cách:
    Fax: 855-858-1965
    E-mail: GAPASRR@valueoptions.com
  • Dịch vụ khách hàng 855-606-2725, nhấn tùy chọn 4 cho menu nhà cung cấp và sau đó nhấn tùy chọn 2 cho PASRR
  • Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng theo số ở trên nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến số xác thực trước PASRR và trạng thái của yêu cầu

Tài nguyên


 

viTiếng Việt