[Chuyển đến nội dung]

Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ & Phát triển

**Đăng ký diễn đàn tháng 10 sẽ mở vào ngày 9 tháng 9 năm 2024**

Ngày diễn đàn ghi danh Thời gian ghi danh mở
Ngày 14 tháng 2 năm 2024 (Ảo) Ngày 1-31 tháng 3 năm 2024
Ngày 12 tháng 6 năm 2024 (Trực tiếp) Ngày 1-31 tháng 7 năm 2024
Ngày 9 tháng 10 năm 2024 (Ảo) Ngày 1-30 tháng 11 năm 2024

Các nhà cung cấp mới muốn đăng ký vào mạng lưới DBHDD phải tham dự Diễn đàn đăng ký nhà cung cấp trước khi hoàn thành Thư dự định. Các nhà cung cấp hiện có đã ký hợp đồng với DBHDD đang muốn đăng ký ký hợp đồng với các dịch vụ hoặc địa điểm mới có thể gửi Đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của họ qua email tới: GAEnrollment@carelon.com

Diễn đàn tuyển sinh trước đó – 14.2.2024 (Ghi âm)

Diễn đàn tuyển sinh trước đó – 14.2.2024 (PDF)

Gói LOI mẫu (Đại lý và Nhà cung cấp Cá nhân) - 06.09.2021 (PDF)


Biểu mẫu đăng ký nhà cung cấp

viTiếng Việt