[Chuyển đến nội dung]

Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ & Phát triển

**Registration for the February forum is now closed**

**Registration for the June forum will open in May**

Ngày diễn đàn ghi danh Thời gian ghi danh mở
February 14, 2024 (Virtual) March 1-31, 2024
June 12, 2024 (In person) July 1-31, 2024
October 9, 2024 (Virtual) November 1-30, 2024

Các nhà cung cấp mới muốn đăng ký vào mạng lưới DBHDD phải tham dự Diễn đàn đăng ký nhà cung cấp trước khi hoàn thành Thư dự định. Các nhà cung cấp hiện có đã ký hợp đồng với DBHDD đang muốn đăng ký ký hợp đồng với các dịch vụ hoặc địa điểm mới có thể gửi Đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của họ qua email tới: GAEnrollment@carelon.com

Diễn đàn tuyển sinh trước đó – 11/10/2023 (PDF)

Diễn đàn tuyển sinh trước đó – 11.10.2023 (Ghi hình)

Gói LOI mẫu (Đại lý và Nhà cung cấp Cá nhân) - 06.09.2021 (PDF)


Biểu mẫu đăng ký nhà cung cấp

viTiếng Việt