[Chuyển đến nội dung]

Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ & Phát triển

**Please note: The registration link will be made available a month prior to the forum**

Ngày diễn đàn ghi danh Thời gian ghi danh mở
Ngày 8 tháng 2 năm 2023 (Ảo) Ngày 1-31 tháng 3 năm 2023
Ngày 14 tháng 6 năm 2023 (Ảo) Ngày 1-31 tháng 7 năm 2023
Ngày 11 tháng 10 năm 2023 (Ảo) Ngày 1-30 tháng 11 năm 2023

Các nhà cung cấp mới muốn đăng ký vào mạng của DBHDD phải tham dự Diễn đàn đăng ký nhà cung cấp ảo trước khi hoàn thành Ý định thư. Các nhà cung cấp đã ký hợp đồng với DBHDD hiện tại đang tìm cách đăng ký ký hợp đồng với các dịch vụ hoặc địa điểm mới có thể gửi Đơn đăng ký đã điền đầy đủ của họ qua email tới: GAEnrollment@carelon.com

Diễn đàn đăng ký ảo trước đây – 08.06.2022 (PDF)

Diễn đàn đăng ký ảo trước đây – 06.08.2022 (Ghi âm)

Gói LOI mẫu (Đại lý và Nhà cung cấp Cá nhân) - 06.09.2021 (PDF)


Biểu mẫu đăng ký nhà cung cấp

viTiếng Việt