[پرش به محتوا]

خدمات معلولیت ذهنی و رشد

**Please note: The registration link will be made available a month prior to the forum**

تاریخ های انجمن ثبت نام باز کردن دوره ثبت نام
February 8, 2023 (Virtual) March 1-31, 2023
June 14, 2023 (Virtual) July 1-31, 2023
October 11, 2023 (Virtual) November 1-30, 2023

ارائه دهندگان جدیدی که مایل به ثبت نام در شبکه DBHDD هستند باید قبل از تکمیل یک نامه قصد شرکت در یک انجمن ثبت نام ارائه دهنده مجازی شرکت کنند. ارائه دهندگان قرارداد DBHDD موجود که به دنبال درخواست قرارداد برای خدمات یا مکان های جدید هستند، می توانند درخواست تکمیل شده خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: GAEnrollment@carelon.com

انجمن ثبت نام مجازی قبلی – 06.08.2022 (PDF)

انجمن ثبت نام مجازی قبلی – 06.08.2022 (ضبط)

نمونه بسته LOI (نمایندگی و ارائه دهنده فردی) – 06.09.2021 (PDF)


فرم های ثبت نام ارائه دهنده

fa_IRفارسی