[پرش به محتوا]

خدمات معلولیت ذهنی و رشد

**Registration for the February forum is now closed**

**Registration for the June forum will open in May**

تاریخ های انجمن ثبت نام باز کردن دوره ثبت نام
February 14, 2024 (Virtual) March 1-31, 2024
June 12, 2024 (In person) July 1-31, 2024
October 9, 2024 (Virtual) November 1-30, 2024

ارائه دهندگان جدیدی که مایل به ثبت نام در شبکه DBHDD هستند باید قبل از تکمیل یک نامه قصد شرکت در انجمن ثبت نام ارائه دهندگان شرکت کنند. ارائه دهندگان قرارداد DBHDD موجود که به دنبال درخواست قرارداد برای خدمات یا مکان های جدید هستند، می توانند درخواست تکمیل شده خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: GAEnrollment@carelon.com

انجمن ثبت نام قبلی – 10.11.2023 (PDF)

انجمن ثبت نام قبلی – 10.11.2023 (ضبط)

نمونه بسته LOI (نمایندگی و ارائه دهنده فردی) – 06.09.2021 (PDF)


فرم های ثبت نام ارائه دهنده

fa_IRفارسی