[Chuyển đến nội dung]

Dịch vụ sức khỏe hành vi

** Xin lưu ý: Liên kết cho mỗi đăng ký sẽ có sẵn một tháng trước diễn đàn tuyển sinh. **

 Ngày diễn đàn ghi danh Thời gian ghi danh mở
April 12, 2023 May 1-31, 2023
August 9, 2023 September 1-30 2023
December 13, 2023 January 1-31, 2024

Các cơ quan Y tế Hành vi (BH) đã thành lập muốn tham gia Mạng lưới Nhà cung cấp của DBHDD phải tham dự Diễn đàn Đăng ký Nhà cung cấp Ảo để đăng ký. Các nhà cung cấp hiện tại đã ký hợp đồng với DBHDD đang tìm cách đăng ký các dịch vụ hoặc vị trí mới có thể gửi Đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của họ qua email tới: GAEnrollment@carelon.com

Biểu mẫu đăng ký nhà cung cấp

viTiếng Việt