[Chuyển đến nội dung]

Dịch vụ sức khỏe hành vi

*Registration for the August forum will open a month prior to the forum*

 Ngày diễn đàn ghi danh Thời gian ghi danh mở
April 10, 2024 (Virtual) May 1-31, 2024
August 14, 2024 (In person) September 1-30 2024
December 11, 2024 (Virtual) January 1-31, 2025

Các cơ quan Sức khỏe Hành vi (BH) được thành lập muốn tham gia Mạng lưới Nhà cung cấp của DBHDD phải tham dự Diễn đàn Đăng ký Nhà cung cấp để đăng ký. Các nhà cung cấp hiện tại có hợp đồng với DBHDD đang tìm cách đăng ký các dịch vụ hoặc địa điểm mới có thể gửi Đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của họ qua email tới: GAEnrollment@carelon.com

Biểu mẫu đăng ký nhà cung cấp

viTiếng Việt