[Chuyển đến nội dung]

Carelon Sức khỏe Hành vi

Carelon Sức khỏe Hành vi là đối tác hàng đầu của quốc gia trong việc cung cấp các giải pháp sức khỏe hành vi cho các chương trình sức khỏe chuyên khoa và khu vực lớn, người sử dụng lao động và tổ chức lao động thuộc mọi quy mô, cũng như chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Carelon Behavioral Health cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho 45 triệu cá nhân trên tất cả 50 tiểu bang. Carelon Behavioral Health tập trung vào từng cá nhân, cung cấp các giải pháp phù hợp thông qua dịch vụ chăm sóc tại địa phương, với sự hiểu biết thực sự về nhóm dân cư được phục vụ. Chúng tôi đảm bảo dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi toàn diện, chất lượng cao bắt nguồn từ chuyên môn lâm sàng và các giải pháp đã được chứng minh. Kinh nghiệm sống của chính chúng tôi buộc chúng tôi phải phục vụ.

 

 

 

 

 

viTiếng Việt