[Chuyển đến nội dung]

Nhà cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật trí tuệ & phát triển (IDD)

Danh sách liên hệ quản lý chất lượng

Báo cáo Đánh giá Chất lượng Cuối cùng

Đánh giá chất lượng – Tài nguyên


Đánh giá Nhà cung cấp Nâng cao Chất lượng (QEPR)

Công cụ Quy trình IDD
Nhà cung cấp dịch vụ – Đánh giá nhà cung cấp nâng cao chất lượng (QEPR) Điều phối hỗ trợ - Đánh giá nhà cung cấp nâng cao chất lượng (QEPR) Các biện pháp thực hiện ứng dụng Miễn trừ NOW/COMP (NCW)

Tư vấn Hỗ trợ Kỹ thuật Chất lượng (QTAC)

Công cụ

Quản lý chất lượng Báo cáo toàn tiểu bang

Đào tạo quản lý chất lượng

Công cụ Đánh giá Lưu trữ

viTiếng Việt