[پرش به محتوا]

آرشیو ارائه دهنده

آرشیو بولتن


وبینارها و انجمن های چهره به چهره گذشته

کمک فنی ارائه دهنده دسته ای

بالینی

GCAL

IDD سیستم مدیریت پرونده

کیفیت

آرشیو بولتن

در حال حاضر فایلی وجود ندارد


وبینارها و انجمن های چهره به چهره

کوپن/پل مسکن گرجستان

مشارکت جورجیا ASO

ثبت نام

آموزش ProviderConnect

بالینی

کیفیت

GCAL

کمک فنی ارائه دهنده دسته ای

IDD سیستم مدیریت پرونده


 

بررسی کیفیت سلامت رفتاری (BHQR)

 

ابزار FY18  
 
ابزارهای FY17  
 

 

ابزار FY16 فرآیندهای بررسی سلامت رفتاری در محل FY16 فرآیندهای بررسی سلامت رفتاری در محل

fa_IRفارسی